Burak Üstün

Image Picker View

Photo albüm açma fonksiyonu iOS 10 sonrasında bunu kullanmak için info.plist dosyasına Privacy - Photo Library Usage Description eklenmesi gerekiyor.

func openPhotoAlbum() {
    let controller = UIImagePickerController()
    controller.navigationBar.barTintColor = UIColor(red: CGFloat(0.929), green: CGFloat(0.157), blue: CGFloat(0.094), alpha: CGFloat(1))
    controller.navigationBar.isTranslucent = false
    controller.navigationBar.tintColor = UIColor.white
    controller.delegate = self
    controller.sourceType = .photoLibrary
    self.present(controller, animated: true, completion: { _ in })
  }

daha sonra seçilen fotoğrafı kontrol edebilmek için seçimin handle edilmesi gerekiyor. Bunun için didFinishPicking fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor aşağıya Cancel’ıda ekledim.

func imagePickerControllerDidCancel(_ picker: UIImagePickerController) {
    dismiss(animated: true)
  }
  func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any]) {
    if let possibleImage = info["UIImagePickerControllerOriginalImage"] as? UIImage {
    picker.dismiss(animated: true, completion: {() -> Void in
      self.createFile(with: possibleImage)})
    }
    else {
      return
    }
    print(info.debugDescription)
  }

Eğer completion oluyorsa createFile fonksiyonunu çağırır.

  func createFile(with image: UIImage) {
    let paths = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)
    let documentDir = paths[0]
    let dosyaAdi: String = "\(self.creatFileName()).JPG"
    let filePath = documentDir.appendingPathComponent(dosyaAdi)
    let imageData: Data? = UIImageJPEGRepresentation(image, 1)
    do {
      try? imageData?.write(to: filePath)
    } catch let error as NSError {
      NSLog("Unable to create directory \(error.debugDescription)")
    }
  }

bu fonksiyonda eşsiz bir dosya adı oluşturmak için createFileName fonksiynununu çağırır

 func creatFileName() -> String {
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = "yyyyMddHHmmss"
    return "\(dateFormatter.string(from: Date()))"
  }

buraya kadar seçtiğimiz fotoğrafı documents içerisine eklemiş olduk. Ekledğimiz fotoğrafı kullanmak için ise daha önceden yazdığım FileList fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor. Bu fonksiyon sadece dosya isimlerini documents içerisinden alıp oluşturduğumuz diziye atıyor.

 func fileList() {
    arrayPhotoList = []
    let documentDir: String? = NSSearchPathForDirectoriesInDomains(.documentDirectory, .userDomainMask, true).first
    var directoryContent: [Any]? = try? FileManager.default.contentsOfDirectory(atPath: documentDir!)
    for i in 0..<Int((directoryContent?.count)!) {
      let dosya: String = directoryContent?[i] as! String
      if dosya.hasSuffix(".JPG") {
        print("ic : \(dosya)")
        arrayPhotoList.add((directoryContent?[i] as! String))
      }
    }
    collectionImages.reloadData()
  }

oluşturduğumuz diziyi de kullanmak için (burada UICollectionView kullanacağım) UICollectionView’ın cellForItemAt IndexPath fonksiyonu içerisinde

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView,
                   cellForItemAt indexPath: IndexPath) -> UICollectionViewCell {
      let cell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier: "imageCollectionViewCell",
                             for: indexPath) as! imageCollectionViewCell
//---------------- Sadece köşeleri bükmek için --------------- 
      cell.imgVault.layer.cornerRadius = 10
      cell.imgVault.clipsToBounds = true
//------------------------------------------------------------
      let paths = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)
      let documentDir = paths[0]
      let filePath: URL = URL(fileURLWithPath: documentDir.appendingPathComponent(arrayPhotoList[indexPath.row] as! String).path)
      print(filePath)
      cell.imgVault.image = UIImage(contentsOfFile: filePath.path)
      // Configure the cell
      return cell
  }

şeklinde kullanıyoruz.

#swift

February 15, 2017